Algemene voorwaarden

De praktijk van Psycholoog Lotte Joos (hierna te noemen: de psycholoog) is opgericht door Lotte Joos, gevestigd te Horebeke en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0767359080. Binnen mijn praktijk richt ik mij op het individueel begeleiden van volwassenen (hierna te noemen: de cliënt).

 

Iedere cliënt of opdrachtgever die een samenwerking met de praktijk van Psycholoog Lotte Joos en diens vertegenwoordigers aangaat, is verondersteld deze voorwaarden te hebben gelezen en integraal te hebben goedgekeurd.

Afspraken
Een sessie duurt ongeveer een uur. Een sessie die noodzakelijkerwijze en mits toestemming van de cliënt langer duurt dan de gebruikelijke voorziene tijd, zal worden doorgerekend volgens uurtarief.

Bij elke ingeplande afspraak ontvangt de cliënt twee dagen vooraf een afspraakherinnering via mail.

Naast afspraken in de praktijk is het mogelijk om te kiezen voor online begeleidingen.

 

Tarieven

 De van toepassing zijnde tarieven kan u steeds terugvinden op de website. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd.

 

Terugbetaling
Onder bepaalde voorwaarden voorzien mutualiteiten een tegemoetkoming voor psychologische begeleiding. Omdat de regels hierover verschillen van mutualiteit tot mutualiteit, vraag je best bij je eigen ziekenfonds na welke terugbetalingsmogelijkheden zij voorzien.


Betalingsvoorwaarden
Alle betalingen zijn aan het einde van de sessie via de Bancontact-app op uw smartphone of cash te betalen, tenzij anders overeengekomen met uw therapeut.

Bij niet-tijdige betaling zal er een betalingsherinnering worden gestuurd. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is de therapeut gerechtigd bij de tweede herinnering een administratiekost van €6,5 in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is de therapeut genoodzaakt de vorderingen aan u uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

 

Annuleringsvoorwaarden bij individuele sessies

Afspraken annuleren of verplaatsen kan kosteloos tot één week voor de afspraak. Bij afspraken die minder dan één week worden geannuleerd of wanneer niet verwittigd wordt over een afwezigheid, wordt het volledige tarief van de afspraak aangerekend als vergoeding voor de gereserveerde tijd.

De psycholoog behoudt zich het recht voor om geplande dienstverlening te annuleren, zonder vergoeding, wanneer overmacht de normale uitvoering in het gedrang brengt. De psycholoog verbindt zich ertoe om evenwel binnen een redelijke termijn een evenwaardig alternatief te voorzien waar mogelijk. 

 

Vertrouwelijkheid
De psycholoog is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidingssessies. Hij of zij kan dus alleen mits uw toestemming gegevens over u verstrekken aan derden. Dit wordt evenwel opgeheven wanneer hier een geldige reden voor bestaat (bijvoorbeeld noodtoestand, toepassing van het gedeeld beroepsgeheim uit het decreet Integrale Jeugdhulp, …). Het beroepsgeheim kan dan worden opgeheven zonder uw toestemming.

Binnen het kader van intervisie en overleg kan uw casus met inachtneming van de discretieplicht worden besproken met het oog op het optimaliseren van het begeleidingstraject. Binnen het kader van doorverwijzing kan uw cliëntendossier worden doorgegeven aan en besproken met de therapeut die rechtstreeks verbonden is of zal zijn aan uw therapeutisch traject.

Informatie over uw begeleiding evenals uw persoonsgegevens worden conform de GDPR-wetgeving genoteerd en bewaard in het persoonlijk therapeutisch dossier.

 

Verslaggeving
Verslaggeving gebeurt bij voorkeur mondeling tijdens een duidings- of evaluatiegesprek. 

Schriftelijke verslagen worden minimaal 7 werkdagen tevoren aangevraagd en worden door de cliënt en de psycholoog ondertekend voor extern gebruik. Een duplicaat wordt bijgehouden in je dossier. Zich beroepend op deontologische en juridische regels en met de eer en waardigheid van het beroep kan de psycholoog ook beslissen om geen verslag af te leveren.

 

Aansprakelijkheid
De psycholoog heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Hieronder wordt verstaan dat de psycholoog zich te allen tijde maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van zijn competentie.

De psycholoog is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt of opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de psycholoog. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de psycholoog of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de psycholoog aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de psycholoog afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De psycholoog is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor de opdracht die hem wordt toevertrouwd door de opdrachtgever of cliënt.

De psycholoog zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De psycholoog is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens de opdrachtgever of cliënt of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In dat geval is opdrachtgever of cliënt verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen. De psycholoog draagt geen enkele aansprakelijkheid indien zij slechts optreedt als tussenpersoon.

Aan de inhoud van een informatieve brochure, websitetekst en enige andere vorm van schriftelijke of digitale communicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Klachtenprocedure
Klachten over de verrichte dienstverlening dienen door de opdrachtgever of cliënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende dienstverlening schriftelijk en aangetekend te worden gemeld aan de therapeut via Psycholoog Lotte Joos, Ommegangstraat 4 te 9667 Horebeke.  De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming met prestatiedatum te bevatten, zodat de psycholoog in staat is adequaat te reageren.

 

Eigendomsbehoud
Alle door de therapeut verstrekte stukken, zoals oefeningen, kaarten, spellen, testen, schetsen, tekeningen, software, website-inhoud, mondelinge en schriftelijke adviezen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van de psycholoog worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.


Opgemaakt te Horebeke, juni 2023.